Cenovnik - Upravljač puteva

JKP "Parking servis" Požarevac

Usluge po osnovu funkcije upravljača javnih i nekategorisanih puteva

 • IZDAVANJE USLOVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (paušalno)

  9.600,00
 • IZDAVANJE SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (paušalno)

  9.600,00
 • IZDAVANJE TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA (paušalno)

  9.600,00
 • IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU (paušalno)

  8.400,00
 • IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA HORIZONTALNOJ I VERTIKALNOJ SIGNALIZACIJI (paušal)

  8.400,00
 • IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE VANREDNOG PREVOZA (paušal)

  3,600,00
 • IZDAVANJE USLOVA I SAGLASNOSTI ZA RASKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA I IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA ZA INDIVIDUALNE STAMBENE OBJEKTE DO 300m2

  9,600,00
 • IZDAVANJE USLOVA I SAGLASNOSTI ZA RASKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA I IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA ZA INDIVIDUALNE STAMBENE OBJEKTE PREKO 300m2

  14,400,00
 • IZDAVANJE USLOVA I SAGLASNOSTI ZA RASKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA I IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA ZA STAMBENO-POSLOVNE OBJEKTE DO 1000m2

  21,600,00
 • IZDAVANJE USLOVA I SAGLASNOSTI ZA RASKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA I IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA ZA STAMBENO-POSLOVNE OBJEKTE PREKO 1000m2

  28,800,00
 • ISKOP MATERIJALA III I IV KATEGORIJE, MAŠINSKI I RUČNO SA UTOVAROM U VOZILO I ODVOZOM NA DEPONIJU DO 5KM (m3)

  900,00
 • IZRADA NOSEĆEG SLOJA ILI SLOJA IZRAVNAVANJA OD BNS-A, MAŠINSKI I RUČNO, d=7cm SA ZBIJANJEM I RAVNANJEM, NAKON IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA I IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA PRETHODNO PRIPREMLJENOJ PODLOZI (t)

  14,400,00
 • IZRADA NOSEĆEG SLOJA ASFALTA AB, MAŠINSKI I RUČNO, d=5cm SA ZBIJANJEM I RAVNANJEM, NAKON IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA I IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA PRETHODNO PRIPREMLJENOJ PODLOZI (t)

  14,400,00
 • IZRADA PORUŠENIH BETONSKIH POVRŠINA (TROTOARA, PLATOA I DR.), MAŠINSKI I RUČNO, BETONOM MB 20 ARMIRANOG ARMATURNOM MREŽOM Q84 NA PRETHODNO PRIPREMLJENOJ PODLOZI SA ZAVRŠNOM OBRADOM BETONA (m3)

  21,600,00
 • POPRAVKA IVIČNJAKA BEZ UGRADNJE NOVIH (m)

  1,200,00
 • ZAMENA OŠTEĆENIH IVIČNJAKA NOVIM BETONSKIM IVIČNJACIMA (m)

  2,280,00
 • OPSECANJE POSTOJEĆEG ASFALTA SEKAČICOM (m)

  300,00
 • IZRADA TAMPONA U ZBIJENOM STANJU, RUČNO I MAŠINSKI, OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA 0/31 (m3)

  3.000,00
 • IZRADA TAMPONA U ZBIJENOM STANJU, RUČNO I MAŠINSKI, OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA 0/63 (m3)

  3.000,00
 • IZRADA TAMPONA U ZBIJENOM STANJU, RUČNO I MAŠINSKI, OD PRIRODNOG ŠLJUNKA 0/63 (m3)

  2.640,00
 • RUČNO PODIZANJE I SPUŠTANJE ŠAHT POKLOPACA SA BETONSKIM PRSTENOM NA POTREBNU KOTU (kom)

  12.000,00
 • PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE (m2)

  90,00
 • VRAĆANJE POSTOJEĆIH BEHATON PLOČA SA DODATKOM DO 10% NOVIH (m2)

  2,160,00

Napomena: Cene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

TOP